این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
| درباره همایش > داوران >
.: داوران

سركار خانم فروغ علی زاده صنمی ( علم و صنعت ایران )

سركار خانم مهندس هاشمی

سركار خانم فاطمه شفیعی

جناب آقاي محمدعلی غلامی ( دانشگاه ساری )

جناب آقاي مجتبی خوش روش

جناب آقاي عبداله درزی

جناب آقاي محمد میرناصری ( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری )
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر